گزارشات پیشرفته

icon
گزارشات پیشرفته _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

  • امکان گزارش گیری از کارکرد تجهیزات به صورت ترکیبی و برحسب شرایط دلخواه کاربر
  • امکان بررسی کارکرد مشتریان به صورت ترکیبی و برحسب شرایط دلخواه کاربر
  • امکان بررسی وضعیت گروههای کاری و پرسنل تعمیراتی به صورت ترکیبی و برحسب شرایط دلخواه کاربر
  • امکان دریافت خروجی گزارشات به صورت فایل اکسل(Excel)
icon