گزارشات

icon
گزارشات _ کنترل ناوگان

  • گزارش تاخیر راننده
  • گزارش مسافت طی شده
  • گزارش نمودار سرعت
  • گزارش کارکرد راننده
  • گزارش کارکرد اتوبوس
icon