قطعات

icon
قطعات _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

  • امکان جستجو و مشاهده قطعات مصرفی به همراه جزییات
  • قابلیت تفکیک قطعات مصرفی در سفارش کارهای پیشگیرانه و اضطراری
  • قابلیت ثبت قطعه برای سفارش کار
  • قابلیت پیگیری روند درخواست قطعه از انبار
  • قابلیت پیگیری روند درخواست انبار از کارپردازی جهت خرید قطعه
  • امکان پیگیری وضعیت قطعات درخواستی
icon