سفارش کارهای جاری

icon
 لیست سفارش کار جاری _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

  • مشاهده سفارش کارهای اضطراری جاری
  • امکان ثبت قطعات و خدمات برای سفارش کار
  • امکان صدور فاکتور قطعات و خدمات سفارش کار
  • امکان متوقف کردن تجهیز و غیر فعال کردن آن
  • امکان ثبت اطلاعات خروج تجهیزات از حالت تعمیر
icon