پرسنل

icon
پرسنل _ ارزیابی عملکرد پرسنل

  • امکان مدیریت اطلاعات پرسنل همراه با عکس پرسنلی
  • قابلیت آپلود عکس ومدارک پرسنل
  • انتصاب دوره های آموزشی گذرانده شده توسط پرسنل
  • انتصاب تخصص های پرسنل
  • مدیریت ثبت سوابق کاری پرسنل
  • ثبت و مدیریت پرونده انضباطی پرسنل
  • امکان مدیریت پیشنهادات پرسنل و روند اجرایی آن (پیشنهادات ارائه شده، تایید شده و اجرا شده)
icon