مدیریت سوالات

icon
مدیریت سوالات _ ارزیابی عملکرد پرسنل

  • قابلیت تعریف سوالات ارزشیابی در سه سطح
  • امکان تعریف سوالات براساس پست سازمانی و شغل سازمانی
icon