گزارشات سریع

icon
گزارشات سریع _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

 • امکان گزارش گیری از خرابی های هر تجهیز
 • امکان گزارش گیری عملکرد متصدیان تجهیزات
 • امکان بررسی از عملکرد مشتریان
 • امکان گزارش گیری از تعمیرات صورت گرفته برای هر تجهیز
 • امکان گزارش گیری از کارکرد پرسنل تعمیراتی
 • امکان بررسی از عملکرد گروههای کاری (تعمیرگاهها)
 • امکان گزارش گیری وضعیت فعالیت تجهیزات
 • امکان بررسی هزینه های تعمیراتی به تفکیک تجهیزات
 • امکان بررسی آمار توقفات هر تجهیز
 • امکان تشخیص مغایرت مصرف قطعات و خدمات
 • امکان تشخیص مغایرت قطعات مصرفی و قطعات داغی
icon