صفحه اصلی

icon
صفحه اصلی _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

  • مشاهده هشدارهای روزانه
  • مشاهده جرائمی که موعد سررسیده آنها رسیده
  • مشاهده تجهیزاتی که جرائم آنها از سقف مجاز تجاوز کرده
  • مشاهده نمودار آمار بیشترین نوع خرابی تجهیزات
  • مشاهده نمودار کارگاه هایی که بیشترین ترافیک کاری را دارند
  • مشاهده نمودار تجهیزات فعال و غیر فعال
icon