سیستم وزیرسیستم

icon
سیستم و زیر سیستم _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

  • دسته بندی درختواره انواع قطعات و اجزاء داخلی تجهیزات بدون محدودیت سطح
  • امکان انتصاب عناوین تعمیراتی متعدد به هر سیستم/زیر سیستم
  • امکان انتصاب سیستم/زیر سیستم به انواع تجهیزات
  • قابلیت تعیین هزینه نفر ساعت جهت انجام عملیات تعمیراتی مختلف هر سیستم/زیر سیستم
icon