ارزیابی عملکرد

icon
ارزیابی عملکرد _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

  • محاسبه متوسط زمان انجام تعمیرات (MTTR)
  • محاسبه میانگین زمان بین خرابی ها (MTBM , MTBF , MTBP)
  • محاسبه میانگین زمان بین توقفات (MTBS)
  • محاسبه نرخ خرابی ها (F , P)
icon