هشدارهای پیشگیرانه

icon
صدور سفارش کار اضطراری _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

  • مشاهده هشدارهای پیشگیرانه ی جاری
  • مشاهده هشدارهای پیشگیرانه یی که موعد سررسید آنها گذشته با احتساب زمان دیرکرد
  • مشاهده هشدارهای پیشگیرانه یی که موعد سر رسید آنها در روزهای آتی میباشد با احتساب زمان باقی مانده
  • تعیین اولویت هشدارها
  • امکان تبدیل هشدارها به سفارش کار پیشگیرانه به صورت گروهی
icon