لیست خدمات

icon
لیست خدمات _ نگهداری تعمیرات(نت) آراد

  • مشاهده خدمات صورت گرفته در یک بازه زمانی
  • مشاهده خدمات صورت گرفته در یک بازه سفارش کار
  • امکان تفکیک خدمات سفارش کارهای اضطراری و پیشگیرانه
  • امکان تفکیک خدمات سفارش کارهای خارج شده و خارج نشده
icon