سفارش کار اضطراری

icon
صدور سفارش کار _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

  • قابلیت صدور آنی سفارش کار اضطراری
  • تشخیص خودکار کارگاههای مرتبط با ایرادات
  • اولویت بندی خودکار کارگاه های ارجاعی بر اساس تعداد تجهیز در حال تعمیر کارگاهها
  • هشدار دفعات مراجعه تجهیز ، راننده و مشتری در بازه زمانی دلخواه
icon