ردیابی سفارش کار

icon
ردیابی سفارش کار _ نگهداری تعمیرات (نت) آراد

  • قابلیت پیگیری سفارش کارهای پیشگیرانه و اضطراری ومشاهده جزییات
  • مشاهده جزییات خدمات صورت گرفته
  • مشاهده جزییات قطعات مصرفی
  • مشاهده جزییات توقفات
icon