محصولات ما

نرم افزارها

icon
  • همه/
  • کنترل ناوگان/
  • ارزیابی/
  • نت
داشبورد _ کنترل ناوگان
icon Dashboard
ردیابی سفارش کار _ تعمیرات نگهداری (نت) آراد
icon Work-Order-Tracing-Page
لیست پرسنل _ تعمیرات نگهداری (نت) آراد
icon personnels-page
برنامه ریزس نت _ تعمیرات نگهداری (نت) آراد
icon Scheduled-Maintenance-Page
قطعات _ تعمیرات نگهداری (نت) آراد
icon Commodities-Page
ارزیابی عملکرد _ تعمیرات نگهداری (نت) آراد
icon Performance-Evaluation
مشتریان _ تعمیرات نگهداری (نت) آراد
icon Customers-Page
تجهیزات _ تعمیرات نگهداری (نت) آراد
icon Equipments
لیست سفارش کار جاری _ تعمیرات نگهداری (نت) آراد
icon Current-Work-Order-Page
لیست خدمات _ تعمیرات نگهداری (نت) آراد
icon Services-List
لیست پرسنل _ ارزیابی عملکرد پرسنل
icon Personnels-Page
مدیریت سوالات _ارزیابی عملکرد پرسنل
icon Questions-Manage
ارزشیابی _ارزیابی عملکرد پرسنل
icon Evaluation-Page